Bekijk de algemene voorwaarden van Friendship Cruises

VOORWAARDEN BOEKINGEN

Via onze website (www.friendshipcruises.nl) kunt u eenvoudig en snel uw boeking maken. Telefonisch boeken kan natuurlijk ook (+31 (0) 88 13 07 300). Onze cruisespecialisten helpen u graag verder. 

Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschied de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen hun aanmelding te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden.

Persoonlijke gegevens
De ANVR-reisvoorwaarden vereisen dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zélf of voor de groep belangrijk kunnen zijn.

Op aanvraag boeken
Als u bij ons een reis 'op aanvraag' boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend.

Reserveringen
Alle reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Deelnemers die vroeg boeken, krijgen een meer centrale cabine dan deelnemers die later reserveren. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem / haar aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen de reservering te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden.

Prijzen onder voorbehoud
De prijzen van de reis, zoals ook vermeld in onze brochure, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze brochure ter beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. Excursies en entreegelden zijn niet bij de prijs inbegrepen (tenzij anders aangegeven). U kunt de optionele excursies vooraf bij boeking of aan boord reserveren. Voor elke excursie is een minimum aantal deelnemers vereist. De gepubliceerde reissom is exclusief verzekeringen en calamiteitenfonds. Tevens zijn uitgaven van persoonlijke aard zoals fooien en drankjes niet inbegrepen. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen. Het verschilt per schip of creditcard- en pinbetalingen aan boord mogelijk zijn.

ANVR Boekingskosten
Per factuur worden door Friendship Cruises € 30,00 ANVR boekingskosten in rekening gebracht.

Minimum aantal deelnemers bij groepsreizen
Voor alle groepsreizen in dit programma geldt een minimum aantal deelnemers. Dit deelnemeraantal staat vermeld op internet bij de desbetreffende reis. Met minder deelnemers kan de reis helaas niet worden uitgevoerd. Hiervan ontvangt u uiterlijk 20 dagen voor vertrek bericht, waarbij de aanvangsdatum van de reis als uitgangspunt dient. Voor een individuele groepsreis is geen minimum aantal deelnemers vereist van Nederlandse passagiers via Friendship Cruises. Mochten er internationaal gezien te weinig deelnemers geboekt zijn, dan kan het zo zijn dat de rederij de cruise moet annuleren.

VAARroute/vaarschema EN EXCURSIEPROGRAMMA

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht toe wijzigingen in de vaarroute/vaarschema en excursieprogramma aan te brengen, indien hiertoe naar het oordeel van de rederij of de kapitein (of diens plaatsvervanger), reisorganisatie, landelijke-, regionale- of lokale overheden gegronde redenen bestaan. Wijzigingen in vaarroute, vaarschema en/of excursieprogramma om nautische, veiligheids-, volksgezondheids- en/of organisatorische redenen voorbehouden.

Ligplaatsen
Helaas lukt het ons niet altijd meer om in het centrum van elke stad af te meren. Er zijn meer schepen dan steigers en kades beschikbaar op A1 locaties in o.a. Bonn, Keulen, Düsseldorf en Koblenz langs de Rijn. Maar ook op de Donau ontstaat deze situatie. Het ontwikkelen van nieuwe aanlegkades, steigers, door de lokale autoriteiten in de steden langs o.a. de Rijn en de Donau houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal schepen op de rivieren van Europa. Soms lukt het ons wel om in het hartje van de stad af te meren. Keulen is een mooi praktijkvoorbeeld, onze voorkeur gaat uit naar afmeren bij de Altstadt. De lange Konrad Adenauer Ufer biedt gelukkig veel aanleglocaties, zoals de Bastei, de Altstadt zelf en het Chocolademuseum. Soms krijgen we een ligplaats toegewezen aan de overkant, aan de Kennedy Ufer. De loopafstand van bijv. het Chocolademuseum of de Bastei naar de Keulse Dom, bedraagt ongeveer 15 minuten. Dat geldt ook voor de Kennedy Ufer, echter in dat geval loopt u via de brug naar de andere kant van de stad i.p.v. langs de kade naar de Dom. Op de keus van de ligplaatsen heeft noch Friendship Cruises, noch de rederij invloed. De uiteindelijke afmeerlocatie wordt bepaald door de lokale havenmeester. 
Vanwege het beperkte aantal ligplaatsen kan het voorkomen dat hotelschepen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en / of privacy in uw cabine. In sommige gevallen dient u dan door of over het naastgelegen schip te ontschepen. Mogelijk kan er ook sprake zijn van geur- en / of geluidsoverlast. 
Wijzigingen in het vaarschema om nautische redenen, daar vallen ook aanlegplaatsen onder, zijn voorbehouden.

BRANDSTOFTOESLAGEN

Door de variërende brandstofprijzen krijgt Friendship Cruises met de regelmaat van de klok toeslagen doorberekend van de rederijen. De toeslagen variëren per bestemming en veranderen zeer regelmatig. Dit hangt nauw samen met de sterk wisselende olieprijzen en de koers van de dollar. 

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Friendship Cruises bekend waren ten tijde van publicatie. Brandstofprijzen zijn in november / december 2018 contractueel vastgelegd met de verschillende rederijen waar wij mee samenwerken: € 500,- / 1.000 liter. 

Als de volledige reissom nog niet is voldaan zijn wij gerechtigd de brandstoftoeslag aan u door te belasten tot 20 dagen voor de dag van vertrek. Als de volledige reissom wel is voldaan zijn wij gerechtigd een brandstoftoeslag door te belasten tot 6 weken voor de dag van vertrek. Daarna geldt dan een prijsgarantie.

UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van derden.

BEELDMATERIAAL

Fotografie / Technische tekeningen
Op deze website staan technische tekeningen en foto's van rederijen en Shutterstock, Dollarphotoclub, Deutsche Zentrale für Tourismus, NBTC, Amsterdam Mediabank, Lüftner Cruises en diverse regionale verkeersbureaus, databanken, zoekmachines en partners. Het is mogelijk dat sommige foto’s en technische tekeningen afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursrechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijks ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

 

2021 Friendship Cruises, Hendrik Ido Ambacht
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Friendship Cruises.

Voor actuele reis- en prijsinformatie kijkt u bij de desbetreffende reis op onze website. 
Zet- en drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Een moment geduld, de beschikbare cruises worden geladen.